Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881

Provoz mateřské školy

Po - Pá: 06.00 - 16.30

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Vzdělávací program

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

" Naše země kulatá je, aneb hrajeme si všichni spolu. "

je zaměřen na poznání:

- Přírody

- Nejbližšího okolí dítěte

- Ochranu životního prostředí

- Zdravý životní styl

S pomocí ŠVP se snažíme být dětem průvodci na jeho cestě za poznáním, probouzet v něm zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Vytváříme a využíváme situace, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí, tak,aby se dítě učilo  dovednostem a poznatkům v  okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo, jejich smysl.

Cílem našeho vzdělávání je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých předpokladů a individuálních možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost pro život. Čas strávený v MŠ by měl být pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i dalšího vzdělávání.

Enviromentální výchova je chápána jako výchova, která směřuje k souladu člověka s přírodou, s životním prostředím a zasahuje do různých oblastí jeho aktivit. Předmětem enviromentální výchovy je výchovné, vzdělávací a osvětové úsilí, které vede každého z nás ke spoluzodpovědnosti za současný a budoucí stav naší přírody,společnosti a za místo, ve kterém každý z nás žije. Upozorňuje na důležitost šetrného využívání tradičních zdrojů energie, klade důraz na péči o životní prostředí, ale také na problémy civilizace.

V našem zařízení věnujeme výchově v této oblasti výchovy značné úsilí. Využíváme didaktických pomůcek a k her poznávání životního prostředí a přírody. Všechny třídy jsou zapojeny do třídění  odpadu, šetrného zacházení s vodou, energií a péče o rostliny ve třídě i na zahradě. Tam je též umístěn skleník, ve kterém děti mají možnost pozorovat a aktivně se účastnit pěstování sazeniček okrasných rostlin a zeleniny, která obohacuje jídelníček naší mateřské školy. Podle zájmu rodičů utužujeme zdraví i návštěvou bazénu - nějstarší děti v letním počasí otužujeme na školní zahradě, kde máme vlastní sprchy.  Naše MŠ vlastní pec na vypalování keramické hlíny. Tvorba z keramické hlíny se stala nedílnou součástí činnosti všech tříd. Aktivně zapojujeme rodiče, kteří mohou společně s dětmi tvořit z tohoto materiálu.

Při výzdobě MŠ a práci s dětmi využíváme zajímavý odpadový materiál, který obohacuje nabízené činnost.

V jedné třídě mají děti tzv. živý koutek, ve kterém se pravidelně starají o rybičky, čímž umožňujeme dětem možnost pozorovat život živých organismů a nést odpovědnost za jejich další vývoj.

Pravidelně navštěvujeme farmu, statek i zoologickou zahradu .           

 

Principy, zásady a metody 

V pedagogickém působení zachováváme

principy:

 • individuality
 • vlastní aktivity
 • úspěchu
 • radosti
 • svobody

zásady:

 • přiměřenosti - vycházet z věkových zvláštností dětí
 • posloupnosti (systematičnosti)- postupovat od jednoduššího ke složitějšímu, postupné zvyšování nároků na dítě, průběžně vyhodnocovat
 • trvalosti – vychází z faktu, že lidský mozek rychle zapomíná, proto je potřeba opakovat již naučené
 • názornosti – k pochopení problematiky (cíle) se využívá všech smyslů, aby si dítě dokázalo vytvořit vlastní představy o konkrétní problematice
 • individuálního přístupu – každé dítě je individualita a je nutné k němu takto přistupovat
 • uvědomělosti a aktivity – vedení dítěte k vyvíjení aktivity směřující k osobnímu rozvoji
 • komplexnosti – rozvoj osobnosti dítěte ve všech oblastech s využitím různých typů paměti (zraková, sluchová, hmatová…..)
 • zpětné vazby – opakování vědomostí a dovedností, návyků k získání informací o postupu dítěte k vytčenému učebními cíli

metody:

 • prožitkové učení -  založené na přímých zážitcích dítěte
 • kooperativní učení - založené na vzájemné spolupráci
 • činnostní učení - využití vlastní aktivity
 • situační učení - vytváření a využívání situací, které poskytují srozumitelné  praktické ukázky životních souvislostí
 • sociální učení - založené na přirozené nápodobě, jde o poskytování vzorů chování a postojů
 • využívání prvků tvořivé dramatiky - rozvíjení obrazotvornosti a tvořivosti, schopnosti kritického myšlení…